Algemene voorwaarden


Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
B&O Bestratingen: B&O Bestratingen, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 08134269.
Bedrijf: Een Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: Een Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die B&O Bestratingen voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen B&O Bestratingen en de wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en B&O Bestratingen.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij vallen zowel consumenten als bedrijven.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen B&O Bestratingen en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met B&O Bestratingen, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden B&O Bestratingen en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met B&O Bestratingen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden B& O Bestratingen 3 september 2014 2 / 11

Offertes
Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Offertes zijn gedurende de in de offerte opgegeven periode geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
B&O Bestratingen kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is B&O Bestratingen daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij B&O Bestratingen anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht B&O Bestratingen niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van B&O Bestratingen.

Inhoud overeenkomst
De Wederpartij is verplicht een stroominstallatie, water- en - aansluiting beschikbaar te stellen.
Indien op grond van de wet voor bepaalde werkzaamheden of producten een vergunning verplicht is, komt dit voor verantwoordelijkheid en risico van de Wederpartij.
B&O Bestratingen voert altijd een grondwerk, klikmelding en onderzoek uit. De Wederpartij
De Wederpartij is verantwoordelijk en verplicht tenminste één werkdag voor het verrichten van de werkzaamheden en beplantingen er zorg voor te dragen dat de werkplaats vrij is van constructiewerkzaamheden en van obstakels.
De Wederpartij is verantwoordelijk voor de afvoer van al het afval- en verpakkingsmateriaal, tenzij hierop statiegeld zit en indien het materiaal terug geleverd moet worden aan een derde-leverancier.
Indien het noodzakelijk is dat voor de uitvoering werkzaamheden door derden moeten worden verricht, draagt de Wederpartij er zorgt voor dat alle noodzakelijke werkzaamheden tenminste één werkdag voor de uitvoering gerealiseerd zijn.
Indien B&O Bestratingen de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van B&O Bestratingen niet heeft kunnen verrichten, dan is B&O Bestratingen niet verantwoordelijk voor de daaruit voorvloeiende schade. In dit geval zijn de kosten voor het opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden, waaronder de voorrijkosten en de gemaakt uren, voor rekening van de Wederpartij.
Het voorgaande is eveneens van toepassing indien de vorige bestrating onjuist of niet correct is uitgevoerd en ten gevolge hiervan extra werkzaamheden moet worden verricht. Indien B&O Bestratingen extra werkzaamheden moet verrichten buiten de schuld van B&O Bestratingen, dan geldt dit als meerwerk en komen deze kosten voor rekening van de Wedepartij.
Alvorens de werkzaamheden worden verricht zal B&O Bestratingen een schatting geven van de maten, materiaalkosten en de uitvoeringskosten. Deze schatting wordt is ten allen tijde onder voorbehoud gegeven en is slechts een indicatie van de totale kosten. Deze schatting kan nimmer worden beschouwd als een bindende afspraak over de maximale kosten. Indien Algemene voorwaarden B& O Bestratingen 3 september 2014 3 / 11

naderhand blijkt dat de schatting niet correct is, dan heeft B&O Bestratingen het recht om voor meerwerk de gebruikelijke vergoeding in rekening te brengen.
B&O Bestratingen brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens B&O Bestratingen over gaat tot meerwerk, zal de Wederpartij van te voren op de hoogte worden gesteld.

Resterend materiaal
De Wederpartij kan materiaal wat overblijft niet retourneren aan B&O Bestratingen of een derde-leverancier. Indien er materiaal overblijft, heeft de Wederpartij geen recht op restitutie.

Uitvoering overeenkomst
B&O Bestratingen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
B&O Bestratingen heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
B&O Bestratingen heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft B&O Bestratingen het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is B&O Bestratingen niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft B&O Bestratingen het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan B&O Bestratingen.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft B&O Bestratingen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Prijzen en tarieven
De prijzen en/of de tarieven zijn in euro’s uitgedrukt en ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De prijzen en/of de tarieven zijn in euro’s uitgedrukt en ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid als Bedrijf exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Van alle bijkomende kosten zal B&O Bestratingen tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend. Algemene voorwaarden B& O Bestratingen 3 september 2014 4 / 11

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
Indien B&O Bestratingen bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is B&O Bestratingen gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien B&O Bestratingen het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op B&O Bestratingen rustende verplichting ingevolge de wet;
- de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
- B&O Bestratingen alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
B&O Bestratingen zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. B&O Bestratingen zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Levering
Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat B&O Bestratingen de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Leverings- en uitvoeringstermijnen
De levering en uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de B&O Bestratingen opgegeven termijn.
Indien voor de levering van de zaak en voor de uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Algemene voorwaarden B& O Bestratingen 3 september 2014 5 / 11

Indien B&O Bestratingen gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en voor de uitvoering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan B&O Bestratingen heeft verstrekt.
Bij overschrijding van de leverings- en uitvoeringstermijn dient de Wederpartij B&O Bestratingen schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij B&O Bestratingen alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering en/of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat B&O Bestratingen zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat B&O Bestratingen binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van B&O Bestratingen.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door B&O Bestratingen aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur.
Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. De Wederpartij dient 50% voor de oplevering te voldoen en 50% ten tijde van de oplevering.
Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door B&O Bestratingen aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
B&O Bestratingen is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt in dit geval maandelijks plaats.
B&O Bestratingen en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van B&O Bestratingen en de verplichtingen van de Wederpartij jegens B&O Bestratingen onmiddellijk opeisbaar. Algemene voorwaarden B& O Bestratingen 3 september 2014 6 / 11


Incassokosten
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft B&O Bestratingen, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft B&O Bestratingen, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft B&O Bestratingen pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat B&O Bestratingen de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door B&O Bestratingen in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van B&O Bestratingen totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft B&O Bestratingen het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is B&O Bestratingen bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst B&O Bestratingen omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van B&O Bestratingen kan worden gevergd.

B&O Bestratingen behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen. Algemene voorwaarden B& O Bestratingen 3 september 2014 7 / 11

Ontbinding
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is B&O Bestratingen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is B&O Bestratingen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst B&O Bestratingen omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- indien de Wederpartij een betalingsachterstand heeft van meer dan twee weken;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van B&O Bestratingen kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van B&O Bestratingen kan worden gevergd;
- de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
- de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van B&O Bestratingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien B&O Bestratingen de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is B&O Bestratingen niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door B&O Bestratingen geleden schade.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan B&O Bestratingen of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop B&O Bestratingen geen invloed kan uitoefenen en waardoor B&O Bestratingen niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door B&O Bestratingen in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
B&O Bestratingen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat B&O Bestratingen zijn verbintenis had moeten nakomen. Algemene voorwaarden B& O Bestratingen 3 september 2014 8 / 11

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel B&O Bestratingen als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt B&O Bestratingen zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien B&O Bestratingen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is B&O Bestratingen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties
B&O Bestratingen garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. B&O Bestratingen garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
B&O Bestratingen verstrekt op nieuw geleverde beplanting een garantie van een half jaar, uitgezonderd op. De door de B&O Bestratingen verstrekte garantie houdt in dat wanneer een beplanting ondanks een aantoonbare goede verzorging binnen heen half jaar na aanplant afsterft, deze kosteloos wordt vervangen.
B&O Bestratingen garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal B&O Bestratingen, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, slechte fundering, gebrek waarvan B&O bestratingen niet op de hoogte had kunnen zijn, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat B&O Bestratingen in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar B&O Bestratingen geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame
De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit Algemene voorwaarden B& O Bestratingen 3 september 2014 9 / 11

van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan B&O Bestratingen gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan B&O Bestratingen gemeld te worden.
Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan B&O Bestratingen gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal B&O Bestratingen aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door B&O Bestratingen nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij B&O Bestratingen niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij B&O Bestratingen binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid
De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. B&O Bestratingen is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van B&O Bestratingen.
B&O Bestratingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
B&O Bestratingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat B&O Bestratingen is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor B&O Bestratingen kenbaar behoorde te zijn.
B&O Bestatingen zijn niet aansprakelijk indien de hoogte van de schutting op ondergeschikte punten afwijkt van de maten doorgegeven door de Wederpartij.
Indien B&O Bestratingen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van B&O Bestratingen beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door B&O Bestratingen aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat B&O Bestratingen overeenkomstig de verzekering draagt.
B&O Bestratingen is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door B&O Bestratingen ingeschakelde derden.
De Wederpartij dient de schade waarvoor B&O Bestratingen aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan B&O Bestratingen te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. Algemene voorwaarden B& O